สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25154105
48%
1011:1
อนุบาล 35857115
52%
1012:1
ระดับปฐมวัย109111220
21%
2011:1
ประถมศึกษาปีที่ 1405292
13%
109:1
ประถมศึกษาปีที่ 25648104
15%
1010:1
ประถมศึกษาปีที่ 36366129
18%
1013:1
ประถมศึกษาปีที่ 46657123
17%
1012:1
ประถมศึกษาปีที่ 56776143
20%
1014:1
ประถมศึกษาปีที่ 65466120
17%
913:1
ระดับประถมศึกษา346365711
67%
5912:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1211233
27%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2241135
28%
218:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3272855
45%
228:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7251123
12%
621:1
รวมทั้งสิ้น5275271,054
100%
8512:1