สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
2%
17:1
อนุบาล 297116213
49%
1415:1
อนุบาล 3101113214
49%
1415:1
ระดับปฐมวัย202232434
22%
2915:1
ประถมศึกษาปีที่ 1114103217
16%
1514:1
ประถมศึกษาปีที่ 2108103211
15%
1514:1
ประถมศึกษาปีที่ 3136121257
19%
1616:1
ประถมศึกษาปีที่ 4126115241
18%
1516:1
ประถมศึกษาปีที่ 5106115221
16%
1416:1
ประถมศึกษาปีที่ 6118111229
17%
1614:1
ระดับประถมศึกษา7086681,376
69%
9115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1323466
38%
417:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2282856
32%
414:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3282452
30%
413:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8886174
9%
1215:1
รวมทั้งสิ้น9989861,984
100%
13215:1