สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26373136
50%
1211:1
อนุบาล 36866134
50%
1310:1
ระดับปฐมวัย131139270
22%
2511:1
ประถมศึกษาปีที่ 18166147
18%
1212:1
ประถมศึกษาปีที่ 26465129
15%
1310:1
ประถมศึกษาปีที่ 36960129
15%
1310:1
ประถมศึกษาปีที่ 48161142
17%
1311:1
ประถมศึกษาปีที่ 58569154
18%
1213:1
ประถมศึกษาปีที่ 67260132
16%
1211:1
ระดับประถมศึกษา452381833
67%
7511:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1281644
31%
315:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2242650
35%
317:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3291948
34%
316:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8161142
11%
916:1
รวมทั้งสิ้น6645811,245
100%
10911:1