สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
3%
17:1
อนุบาล 25564119
51%
1210:1
อนุบาล 35749106
46%
1110:1
ระดับปฐมวัย115117232
24%
2410:1
ประถมศึกษาปีที่ 15647103
16%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 2485098
16%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 36052112
18%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 4504393
15%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 56247109
17%
1110:1
ประถมศึกษาปีที่ 65759116
18%
1210:1
ระดับประถมศึกษา333298631
65%
719:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1221537
32%
219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2162137
32%
219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3202040
35%
220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5856114
12%
619:1
รวมทั้งสิ้น506471977
100%
10110:1