ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านคำเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010232
PERCODE 6 หลัก750203
กระทรวง 10 หลัก1037750203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลหัวตะพาน
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์817252278
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750203
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7423691
Longitude
104.4855964

KM.

นาย สิริวัฒน์ โชติกเสถียร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สนิท ลุนสิน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วริฏฐิสา ทัศคร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว นงลักษณ์ หิรัญวร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รพีพรรณ ทองน้อย
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย ทวีชัย จูมศิลป์
ตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน