ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาเรือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010030
PERCODE 6 หลัก750032
กระทรวง 10 หลัก1037750032
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเรือง
ชื่อ (อังกฤษ)Naruang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาผือ
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-520018
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750032
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.97592649
Longitude
104.6720028

KM.

นาง วัจนา พันธ์จำปา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาย วิชัย พลประจักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วิไลลักษณ์ กิ่งนาระ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว ทัศนีย์ บุญลือ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว วิชชุดา เวรวร
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2620
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน