ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโนนโพธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010049
PERCODE 6 หลัก750006
กระทรวง 10 หลัก1037750006
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONPHO
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่่ที่ 3 ต.โนนโพธิ์
ตำบลโนนโพธิ์
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750006
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.847954
Longitude
104.5547597

KM.

นาย สุวิช จำปานนท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วิไลลักษณ์ สิงหันต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3926
นางสาว ยุรัตน์ดา สุขไชย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน