ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
หนองยอดู่ในวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010209
PERCODE 6 หลัก750236
กระทรวง 10 หลัก1037750236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองยอดู่ในวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)nongyordoonaivittaya
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านโรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา
ตำบลจิกดู่
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520064
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750236
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.58785175
Longitude
104.574499

KM.

นาย เอกบุรุษ รูปสวย
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นางสาว วราภรณ์ นรดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อภิษฎา ทัศบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว จิตรติยา หวังผล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
นางสาว อาทิตยา เหล็กงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฐิติรัตน์ จริยาโสวรรณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาย วันชัย พลหาญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นาง ศิริลักษณ์ ชารีแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กนกทิพย์ สุดใจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว สุทธิดา ฤกษ์ใหญ่
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว นิรชา รากวงค์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว คัทลียา ฉลวยศรี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน